top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Odonata

Gevestigd aan Rietstraat 258, 7606 BW, te Almelo

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 76251675
Tot stand gekomen op 28 mei 2020

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Odonata: Odonata, gevestigd aan de Rietstraat 258 te Almelo en ingeschreven bij de KvK onder nummer 76251675.
Behandelingen: De werkzaamheden van Odonata die met name uit Chinese massagetherapie en overige behandelingen

gebaseerd op Traditionele Chinese Geneeskunde bestaan.

Cliënt: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard door schriftelijk dan wel mondeling opdracht

te hebben gegeven tot het verrichten van de Behandeling(en).
Prijzen/Tarieven: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Behandelingen met de Cliënt is overeengekomen
c.q. vermeld staan op de website http://www.odonata-tcm.nl.

Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Odonata en voor elke behandeling die Odonata uitvoert.
2. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de

Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Odonata en de Cliënt in overleg met

het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
3. Afwijkingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met

Odonata zijn overeengekomen.
4. Indien Odonata deze Algemene Voorwaarden ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige relatie. Odonata hoeft

dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten of

behandelingen van toepassing te laten.
 

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Aanbiedingen worden in de regel digitaal, dus op de website en Socials, dan wel via E-mail of Whatsapp gedaan.
2. Alle aanbiedingen van Odonata zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Odonata niet tot levering van een deel van de in de aanbieding opgenomen behandelingen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele in de toekomst (vergelijkbare) te leveren behandelingen door Odonata

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door de mondelinge, schriftelijke, dan wel elektronische afspraakbevestiging tussen Odonata

ende Cliënt.
 

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst
1. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een mondelinge intake gehouden met de Cliënt. De Cliënt is zelf

verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis van deze

informatie kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Voornoemde informatie zal,

zonder toestemming van de Cliënt, nimmer aan derden worden verstrekt.
2. Indien zich gedurende de periode waarbinnen de Cliënt bij Odonata onder behandeling staat veranderingen voordoen in

de situatie van de Cliënt, dient de Cliënt dit aan Odonata te melden.
3. Odonata stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel over de gezondheid van de Cliënt kan Odonata afzien van het verstrekken

van behandelingen en zal Odonata de Cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
4. Indien de Cliënt last heeft van acute blessures, hoge bloeddruk of ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een

arts alvorens een afspraak te maken.
5. Indien de Cliënt koorts, griepklachten dan wel andere symptomen ondervindt die kunnen duiden op een besmettelijke

aandoening c.q. ziekte is deze verplicht dergelijke symptomen voorafgaand aan de behandeling te melden aan Odonata.
6. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot het assortiment van Behandelingen van Odonata.


Artikel 5 Annulering
1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur

geannuleerde afspraken worden volledig aan de Cliënt doorberekend. Het is de Cliënt toegestaan om iemand anders in

zijn/haar plaats naar de behandeling te laten gaan, mits dit vooraf gemeld wordt.


Artikel 6 Wijziging in behandeling
1. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelingen blijkt dat het in het kader van het hersteltraject, de gezondheid dan

wel de wensen van de Cliënt noodzakelijk dan wel wenselijk is om de behandelingen te wijzigen of aan te vullen, stelt Odonata

de Cliënt hiervan op de hoogte. Odonata en de Cliënt zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing of

wijziging van de behandelingen.
2. Indien de aanpassing of wijziging van de Behandelingen kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Odonata

de Cliënt hierover van tevoren inlichten.


Artikel 7 Uitvoering Behandelingen
1. Op Odonata rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Odonata zal de Behandelingen dan ook naar

beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De Cliënt verstrekt alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelingen of waarvan

de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandelingen aan Odonata.
 

Artikel 8 Prijzen / Tarieven
1. Alle Prijzen en/of Tarieven die door Odonata worden verstrekt zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen zijn inclusief administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Tariefwijzigingen zullen tijdig op de website en Socials worden vermeld en persoonlijk aan bestaande Cliënten, minimaal

2 weken voor deze wijziging ingaat.


Artikel 9 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Odonata aangewezen bankrekening, tenzij 
anders 

is overeengekomen.
2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 dagen na facturatie op de door Odonata aan te geven wijze, tenzij

anders is overeengekomen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Cadeaubon
1. Een Cadeaubon kan alleen worden aangekocht en besteed bij Odonata.
2. De Cliënt dient een Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
3. Een Cadeaubon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Cadeaubon vermeld.
4. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Odonata is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Odonata.

De Cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Odonata.
2. Odonata is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade of immateriële

schade van de Cliënt.
3. Odonata is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Odonata is uitgegaan van door de Cliënt

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Odonata kenbaar behoorde

te zijn.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of

grove schuld van Odonata.
5. Indien Odonata aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Odonata beperkt tot

maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Odonata aangesloten

verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Odonata overeenkomstig de verzekering draagt.
6. De Cliënt dient de schade waarvoor Odonata aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder

geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Odonata te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Odonata vervalt binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 12 Verjaringstermijn
1. Voor alle vorderingen jegens Odonata geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van

één jaar.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
1. Odonata behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere

intellectuele wet- en regelgeving.
2. Odonata behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14 Geheimhouding
1. Zowel Odonata als de Cliënt zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Dienst c.q. Behandelingen geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of

redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van

derden c.q. andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.


Artikel 15 Privacy en cookies
1. De gegevens en informatie die de Cliënt aan Odonata verstrekt, zal Odonata zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Odonata handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) welke vanaf

25 mei 2018 van kracht is. Odonata zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

3. De Cliënt heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
4. Odonata mag de persoonsgegevens van de Cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

5. Odonata mag de persoonsgegevens van de Cliënt uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

6. Het is Odonata niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Cliënt uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of

andere wijze openbaar te maken.

7. Odonata zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

8. De Cliënt is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.


Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden
1. Odonata heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. Odonata zal de Cliënt op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 14 dagen nadat de Cliënt op de hoogte is gesteld van kracht zijn.

5. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst te

ontbinden.


Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Odonata partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Odonata en de Cliënt zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het

arrondissement Overijssel, rechtbank Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page