top of page

Privacyverklaring

Odonata is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het

privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Odonata doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De handelswijze van Odonata is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Odonata is verantwoordelijk voor het verstrekken van verscheidene massagetherapieën en behandelingen. 

Hiertoe verwerkt Odonata de door jouw verstrekte persoonsgegevens. Hiervoor gelden onder andere de volgende

wettelijke kaders:

1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG);

Verwerking persoonsgegevens

Odonata kan persoonsgegevens over jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Odonata, en/of omdat

je deze zelf bij het invullen van een intakeformulier dan wel op andere wijze aan Odonata verstrekt. Odonata kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum

- Medische informatie

Doeleinden van de gegevensverwerking

Odonata zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde

doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Jouw persoonsgegevens worden door Odonata verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verscheidene

massagetherapieën en behandelingen. Deze behandelingen bestaan hoofdzakelijk uit massagetechnieken om klachten

te verminderen of op te lossen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de

diensten van Odonata te verbeteren en om de relatie met jou te beheren.

Marketingactiviteiten

Klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met

bestaande cliënten over (nieuwe) producten en/of diensten van Odonata en facturering.

Bewaartermijn

Odonata bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw

gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 20 jaar worden bewaard.

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de massagetherapieën dan wel behandelingen goed uit te kunnen

oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien

er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Minderjarigen

Odonata verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Odonata gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen

verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij

zorgt Odonata voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Odonata beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens

met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en

fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van

data, dan kunt je contact opnemen met ons via stephanie@odonata-tcm.nl.    

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens,

zal schriftelijke toestemming worden gevraagd van de Cliënt.

Rechten van betrokkenen

Odonata honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage,

correctie of verwijdering sturen naar stephanie@odonata-tcm.nl.  Odonata zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op jouw verzoek reageren. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je het recht om de door jouw verstrekte

gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen

om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website

http://www.odonata-tcm.nl en de Social Media  outlets worden gepubliceerd.

Facebook: https://www.facebook.com/OdonataTCM

Instagram: https://www.instagram.com/odonatatcm/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/odonata-praktijk-voor-chinese-geneeskunde

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Odonata is aangesloten bij de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Bedrijf:     Odonata
Adres:      Rietstraat 258, 7606 BW Almelo
tel:            0624921041
mail:         stephanie@odonata-tcm.nl

bottom of page